Aktivitetsdel

Undervisning/Beskæftigelse

Skaermbillede 2016 09 02 Kl 132322

Metode:
Til at starte med, ser vi på hvad den enkelte borger kan klare. Vi tilstræber, at arbejde efter narrative metoder, hvor man fokuserer på livshistorie og storytelling som både pædagogisk og psykologisk virkemiddel. Ved narrative metoder benytter vi forskellige metoder til at fortælle om en oplevelse bl.a. kropslig eller visuel fortælling. På den måde kan vi skabe en tryghed for den enkelte borger, hvor de ved hjælp af mimik eller tegninger kan udtrykke sig.

I et systematisk arbejde med praksisfortællinger får man mulighed for sprogliggørelse og refleksion over oplevelser i praksis, som kan føre til ny forståelse, udvikling af nye metoder og ny praksis. Praksisfortællinger tager udgangspunkt i hverdagslivet og det levede liv. Praksisfortællingerne kan bidrage til at anerkende, forstå og inddrage den andens perspektiv og på den baggrund skabe nye handlemuligheder. 

Senere i forløbet tilstræber vi at arbejde efter intersprog-metode, herunder kommunikativ kompetence, således at undervisningen defineres ud fra elevens sproglige handlingsbehov med udgangspunkt i de sproglige funktioner og kompetenceområder, der menes at indgå i sprogbrug. Det vil sige, at vi fokuserer på sprogbrug – sprog i brug - og ikke sprog som system. Kommunikative kompetencer indeholder flere aspekter:

- Det grammatiske aspekt, der fokuserer på strukturerne og ordene/tegnene.

- Det strategiske aspekt, der klæder borgeren på til at kunne kommunikere f.eks. ved hjælp af kropssprog, når man ikke kender de rette ord/tegn.

- Det pragmatiske aspekt, der koncentrerer sig om de sociokulturelle og diskursive regler. 

Opgaven:
-Undervisningen bygger hovedsageligt på tematiseret dansk- og dansk tegnsprogsundervisning med udgangspunkt i borgerens behov, interesser og forudsætninger. IT inddrages i undervisningen og udbygning af kommunikative kompetencer på dansk og dansk tegnsprog er i fokus:

1.del
- Basal indføring i dansk tegnsprog (aflæse og tillæring af tegn)
- Afklaring af tegnsprogskundskaber
- Introduktion til brug af tegnsprogstolk
- Begyndende alfabetisering, evt. lære at læse og skrive dansk på et basalt niveau.
- Samfundskendskab
- IT-kendskab
- Indføring i dansk kultur og døvekultur

2.del
- Videreudvikling af dansk tegnsprog (udvikle tegnforråd og syntaks)
- Træning i forskellige tolkesituationer
- Lære at læse og skrive dansk på et grundlæggende niveau (fokus på dansk grammatik,      syntaks og udvidelse af ordforråd)
- Tilbud om test af danskkundskaber
- Forståelse af privatøkonomi (Brug af webbank)
- Udbygning af IT-kundskaber (NemID, borger.dk og e-boks)

- Mulighed for praktikforløb
- Hjælp til netværksdannelse (Fx. døvemiljø, lokalmiljø, foreningsmiljø)
- Handleplan for egne mål i forhold til det faglige, sociale og personlige samt tilværelsen efter Castberggård (Mulighed for mentor, støtte i hjemmet osv.)

Praktik:

- Forberedelse på udplacering mentalt og praktisk
- udplacering i samarbejde med jobcenter, der formelt set varetager udplacering
- introduktion på virksomhed, til kolleger, til ledelse og forestående opgaver
- opfølgning flere gange ugentligt på virksomheden
- støtte fremmøde og struktur i hverdagen
- støtte ift. kommunikation og forståelse af opgaver
- støtte ift. fastholdelse